TK Park website
TK Park website
กองบรรณาธิการ The KOMMON

กองบรรณาธิการ The KOMMON

ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในโลกการเรียนรู้?

         กิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ นำเสนอข้อมูลผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านดัชนีชี้วัดจาก 5 แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย UNDP, World Bank, WEF, IMD และ OECD โดยข้อมูลเหล่านั้นถูกนำมาจัดกลุ่มและเรียบเรียงใหม่ เพื่อทำให้เห็นภาพรวมและแนวโน้มการเรียนรู้ของไทยเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ อย่างรอบด้านทุกแง่มุม           ข้อมูลดัชนีการพัฒนาดังกล่าวแบ่งออกเป็น...

Read more

ห้องสมุดยังมีชีวิต พิพิธภัณฑ์ยังไม่ตาย? : ความท้าทายของแหล่งเรียนรู้ยุคโควิด-19

          หลายปีที่ผ่านมา เป็นที่ชัดเจนว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนยุคใหม่ กำลังเคลื่อนไปสู่แนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) มากขึ้น คือการเรียนรู้แบบต่อหน้าในสถานที่จริง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์และสื่อสารสนเทศสมัยใหม่ เป็นเหตุให้พื้นที่หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ต้องเร่งปรับตัวตามให้ทัน           ในต่างประเทศ เราเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นมาสักระยะแล้ว ทั้งการปรับตัวของห้องสมุดที่มุ่งสู่การเป็นพื้นที่สาธารณะ เอื้อให้ผู้คนได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์และใช้ชีวิตร่วมกันมากขึ้น พร้อมให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของผู้คน เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการนำเสนอเนื้อหาและสร้างประสบการณ์แปลกใหม่แก่ผู้เข้าชม          ...

Read more

From Collection to Connection ห้องสมุดที่ออกแบบโดยให้ความสำคัญกับคน และเน้นความสัมพันธ์ของผู้คน

          เมคานู (Mecanoo) เป็นบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน ภูมิทัศน์ วางผังเมือง ฯลฯ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเดลฟท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีสาขาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและไต้หวัน สำนักงานใหญ่ประกอบด้วยพนักงานหลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น ช่างเทคนิค คนทำโมเดล และสถาปนิก รวมประมาณ 120 คน จาก...

Read more

ถอดรหัสความสำเร็จ ‘Dokk1’ ต้นแบบห้องสมุดประชาชนแห่งศตวรรษที่ 21

          ห้องสมุด Dokk1 เป็นห้องสมุดหลักแห่งใหม่ของเมืองอาร์ฮุส ประเทศเดนมาร์ก เปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2015 และนับแต่นั้นเป็นต้นมา ห้องสมุดก็ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลในแง่จำนวนผู้ใช้บริการและเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์ การันตีด้วยการคว้ารางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยมประจำปี (Public Library of the Year Award) ในปี 2016 โดยสหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบันและสมาคมห้องสมุด (IFLA)...

Read more

การเปลี่ยนแปลงสังคมเชิงระบบด้วยปัญญารวมหมู่

สังคมโดยทั่วไปมักให้คุณค่ากับคนเก่งหรือคนที่มีสติปัญญาโดดเด่น เพราะเชื่อว่าคนเก่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่า มีความสุขมากกว่า และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากกว่าคนทั่วไป ทว่าแนวคิดเรื่อง ‘ปัญญารวมหมู่’ หรือ Collective Intelligence มีมุมมองตรงกันข้าม คือไม่เชื่อเรื่อง ‘อัศวินขี่ม้าขาว’ แต่มีสมมุติฐานว่า หากมีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย ได้มีความสัมพันธ์ที่เสมอภาคกัน และสามารถทำงานร่วมกันได้ จะก่อให้เกิดคุณค่าและประสิทธิภาพสูงสุดต่อสังคมส่วนรวม เพราะในความเป็นจริงมนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพียงลำพัง แต่ต้องมีปฏิสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัย เสมือนอวัยวะในร่างกายที่ทำงานสอดประสานกัน...

Read more

ห้องสมุดฟินแลนด์ สะท้อนฐานคิดการศึกษาและประชาธิปไตย

          ฟินแลนด์ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก มีการศึกษาที่มีคุณภาพ เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังมีห้องสมุดชั้นเยี่ยม กว่าจะเป็นเช่นทุกวันนี้ ประเทศฟินแลนด์ใช้เวลากว่าร้อยปี ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงสังคมให้ก้าวหน้าบนพื้นฐานความคิดความเชื่อเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรู้ที่เป็นรากทางวัฒนธรรมที่ฝังลึก ระบบการศึกษา โรงเรียน และห้องสมุด ต่างก็เป็นเสมือนลำต้น กิ่งก้านใบและดอกผล ที่ผลิออกมางอกงามดังที่ปรากฏ เป็นความงดงามอันน่าทึ่งซึ่งต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งจึงค่อยลอกเลียนแบบหรือประยุกต์ปรับใช้ ฟินแลนด์ ดินแดนห้องสมุด          ...

Read more

พอกันที! อัศวินขี่ม้าขาว ก้าวสู่อนาคตด้วย ‘ปัญญารวมหมู่’

          สังคมโดยทั่วไปมักให้คุณค่ากับคนเก่งหรือคนที่มีสติปัญญาโดดเด่น เพราะเชื่อว่าคนเก่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่า มีความสุขมากกว่า และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากกว่าคนทั่วไป           ทว่าแนวคิดเรื่อง ‘ปัญญารวมหมู่’ หรือ Collective Intelligence มีมุมมองตรงกันข้าม คือไม่เชื่อเรื่อง ‘อัศวินขี่ม้าขาว’ แต่มีสมมุติฐานว่า หากมีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย ได้มีความสัมพันธ์ที่เสมอภาคกัน และสามารถทำงานร่วมกันได้ จะก่อให้เกิดคุณค่าและประสิทธิภาพสูงสุดต่อสังคมส่วนรวม เพราะในความเป็นจริงมนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพียงลำพัง...

Read more

Deep Human Resilience ทักษะใหม่ที่จำเป็นต้องมี

          นับตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา ‘VUCA’ คำย่อที่ U.S. Army War College  ใช้เรียกสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและรุนแรงอย่างต่อเนื่องในช่วงสงครามอัฟกานิสถานและอิรัก ถูกนำมาใช้อธิบายสภาพการณ์ในโลกธุรกิจที่มีความผันผวน (V-Volatile) ไม่แน่นอน (U-Uncertain) ซับซ้อน (C-Complex) และมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน (A-Ambiguous) อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์...

Read more

ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในโลกการเรียนรู้?

https://www.youtube.com/watch?v=3GfRUPLORgw           วีดิทัศน์ เรื่อง “ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในโลกการเรียนรู้?” บรรยายโดย กิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ บันทึกในโอกาสการประชุม TK Forum 2021 หัวข้อ “Library and Public Space for Learning”...

Read more
Page 1 of 13 1 2 13

The KOMMON มีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ไปวิเคราะห์และนำไปสู่การปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก