Tag บรรณารักษ์นักสร้างสรรค์

บรรณารักษ์และบทบาทในการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน

บรรณารักษ์และบทบาทในการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน

          บรรณารักษ์ ตำแหน่งที่หลายคนอาจมองว่ามีหน้าที่เพียงดูแลหนังสือ และคอยให้บริการสารสนเทศกับ ผู้มาใช้บริการอยู่ภายในห้องสมุดเท่านั้น แต่สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล บรรณารักษ์เองก็เป็นผู้ส่งมอบความรู้และกระจายความรู้ให้กับสังคมได้โดยตรงเช่นกัน           จุดเริ่มต้นของการนำทักษะในวิชาชีพบรรณารักษ์ผสานกับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อสู่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มในปี พ.ศ. 2563 คณะทำงานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมร่วมกันจัด “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม How to ทิ้ง” สำหรับนักเรียนโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม โดยมีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ และการนำเอาสิ่งของเหลือใช้มาผ่านกระบวนการใช้ซ้ำเพื่อลดปริมาณขยะ ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กับหน่วยงาน โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ โดยกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ ประกอบไปด้วย ฐานกิจกรรม จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ กิจกรรมพาขยะกลับถัง กิจกรรม ECO-BRICKS อัดขยะพลาสติกใส่ขวด ทำอิฐก่อสร้าง กิจกรรมทิ้งให้ลงถัง กิจกรรมปริศนาอักษรไขว้ด้านการจัดการขยะ…

CMRU Library ก้าวเล็กๆ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

CMRU Library ก้าวเล็ก ๆ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

          เมื่อหลายปีก่อนตอนที่ต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับ SDGs ให้แก่มหาวิทยาลัยและตอบคำถามว่า “ห้องสมุด (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) ได้ทำอะไรเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN) ทั้ง 17 ข้อบ้าง?” ทำเอาคนห้องสมุดอย่างเราคิดหนักกันเลยทีเดียว           การที่ห้องสมุดเล็กๆ จะเข้าไปมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน The UN 2030 Agenda for Sustainable Development (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2030) ดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่ ไกลตัว และอาจไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ห้องสมุดเล็กๆ จะสามารถช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ทำให้เราต้องย้อนกลับมาทบทวนการทำงานของเราอีกครั้ง และค่อยๆ คลี่ปมออกจากมโนคติที่ว่า “เป็นไปไม่ได้” เป็น “ทำสิ่งเล็กๆ ที่เราทำอยู่แล้ว ให้เป็นไปได้ โดยใช้พลังของทุกคนในห้องสมุด บวกกับความช่วยเหลือจากเครือข่าย และให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับเรา”…

‘ต้นไม้ 5 กิ่ง’ เคล็ดลับต่อยอดนวัตกรรมของสำนักหอสมุดกลาง ม.หอการค้าไทย

          ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ผนวกกับความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้บริการ เป็นสิ่งกำหนดทิศทางของการพัฒนาการให้บริการของห้องสมุด ให้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและก้าวทันโลกที่กำลังพัฒนาอยู่ตลอดเวลา นิยามของ ‘ห้องสมุด’ ในปัจจุบัน จึงไม่ได้ถูกจำกัดให้เป็นสถานที่ที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวม จัดระบบ เพื่อให้บริการสื่อทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ เพียงอย่างเดียว           สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นอีกหนึ่งห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีการนำนวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ทั้งในด้านการยกระดับบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น และในด้านการอำนวยความสะดวกแก่ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ           ในบทความนี้ จะพาไปทำความรู้จักกับ ‘ต้นไม้ 5 กิ่ง’ ว่าด้วย 5 เรื่องราวของนวัตกรรมห้องสมุดที่น่าสนใจ ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาบริการห้องสมุดให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ต้นไม้กิ่งที่ 1 : บริการตามคำขอ (Book Delivery and On-demand…

ผู้นำนักศึกษากับงานห้องสมุด

          ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จะมีผู้ใช้บริการหลักๆ ประกอบไปด้วย อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยลูกค้ากลุ่มใหญ่ของห้องสมุดจะเป็นกลุ่มนักศึกษา เคยมั้ยคะที่ไม่ว่าจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือบริการอะไรยังไง ก็เข้าไม่ถึงนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่รับรู้ ไม่รับทราบ           ไม่แน่ใจว่าปัญหานั้นอาจเกิดเฉพาะที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องจากมหาวิทยาลัยของเราไม่มีหลักสูตรทางด้านการใช้ห้องสมุดหรือการสืบค้นเบื้องต้นเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทักษะเหล่านี้จะได้รับการสอดแทรกอยู่ในรายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตรเท่านั้น สำนักวิทยบริการ จึงพยายามหาวิธีเจาะเข้าถึงกลุ่มของผู้ใช้บริการประเภทนักศึกษามาหลายช่องทางแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ผลตามที่ต้องการ จนมาถึงช่องทางล่าสุดที่เราค้นพบ…           ลองมาดูกันค่ะ ว่าเราใช้ช่องทางใดบ้าง           ช่องทางแรก เราพยายามเข้าทางอาจารย์ผู้สอน โดยในการบริหารสำนักวิทยบริการ เราจะมีคณะกรรมการอยู่ชุดหนึ่งที่เรียกว่า ‘คณะกรรมการประจำสำนัก’ กรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการของเราอีกที  โดยคณะกรรมการจะมาจากตัวแทนของทุกคณะ มีอธิการบดีเป็นประธานคณะกรรมการ มีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเป็นเลขานุการ เพื่อที่จะได้มีการนำนโยบายจากสำนักวิทยบริการถ่ายทอดลงสู่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ของคณะ ได้จากตัวแทนที่เข้ามาร่วมเป็นกรรมการในชุดนี้            นอกจากคณะกรรมการชุดนี้แล้ว เรายังอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เรามีต่ออาจารย์หลายๆ…

NS Reference Delivery: จากห้องสมุดสู่ห้องเรียน

โควิดเป็นเหตุ           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในประเทศไทย ทำให้ทุกคนต้องปรับตัว เช่นเดียวกับห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องปิดพื้นที่ให้บริการ ผู้เขียนจึงออกแบบบริการที่ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่มีให้บริการในห้องสมุดได้ โดยใช้ชื่อว่า ‘NS Reference Delivery’           แรงบันดาลใจในการพัฒนาบริการนี้ เกิดจากความประทับใจที่ผู้เขียนเคยไปฟังการนำเสนอผลงานของห้องสมุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ ในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ PULINET 2560 ซึ่งได้เล่าถึงการพัฒนาการบริการเชิงรุกจากห้องสมุดสู่ห้องเรียน โดยเริ่มจากการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อขอข้อมูลหัวข้อที่อาจารย์สอนนักศึกษาในแต่ละคาบเรียนล่วงหน้า และนำหัวข้อนั้นมาสืบค้นข้อมูลหนังสือ วารสาร และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) ที่มีให้บริการในห้องสมุด รวมทั้งข้อมูลทางวิชาการที่เผยแพร่ในระบบอินเตอร์เน็ต           เมื่อถึงชั่วโมงเรียนดังกล่าว เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะนำสิ่งพิมพ์วางบนรถเข็น รวมทั้งเตรียมไฟล์ที่รวบรวมข้อมูลเฉพาะเรื่องที่สอนในคาบวิชานั้นไปให้บริการถึงในห้องเรียน พบว่า ทั้งนักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจมากต่อรูปแบบการให้บริการนี้           ผู้เขียนจึงมีแนวคิดที่จะทำบรรณานุกรมประกอบการเรียนการสอนให้กับรายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล…

แสตมป์รักการอ่าน ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเสาไห้

          ในวันนี้อยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี  เป็นโรงเรียนประถมศึกษาเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 600-700 คน ห้องสมุดโรงเรียนของเรามีขนาดที่ไม่ใหญ่และไม่เล็กมาก ภายในห้องสมุดทาสีผนังด้วยสีเขียว มีการจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบดิวอี้ หนังสือแต่ละเล่มติดแถบด้วยเทปผ้าหรือแลคซีนตามสีที่กำหนดไว้ในแต่ละหมวดหมู่ มีมุมสำหรับอ่านหนังสือ มุมสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับการให้บริการ นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน สามารถเข้ามาใช้บริการ นั่งอ่านหนังสือหรือสืบค้นข้อมูล ทำการบ้าน พักผ่อน ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน พักเที่ยง และหลังเลิกเรียน 1 ชั่วโมง เราให้บริการยืม-คืน ผ่านโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของ สพฐ.           สำหรับกิจกรรมที่เราได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่าน คือกิจกรรมการแข่งขันระหว่างสายชั้น ประกอบด้วยกิจกรรม การวาดรูปห้องสมุดในฝัน  การแข่งขันการตอบปัญหาจากสารานุกรม  การแข่งขันการเปิดพจนานุกรม…

MFU LIBRARY : พาทัวร์ห้องสมุดผ่านเกม The Sims 4

โควิดตัวร้ายที่ผลักให้เราต้องปรับตัว           ในช่วงสถานการณ์การระบาดของของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 กินเวลายาวนานมาจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงประเทศไทย ทำให้มีการใช้มาตรการ “การเว้นระยะห่างทางสังคม” (Social Distancing) เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส เมื่อเราเว้นระยะห่างกัน ไม่มีการสัมผัสกัน โอกาสติดเชื้อก็ลดลง แต่อีกด้านหนึ่ง มาตรการดังกล่าวก็เป็นอุปสรรคทั้งต่อการดำรงชีวิต การทำงาน ตลอดจนการเรียนการสอน           จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้สามารถทำงานในด้านต่างๆ ต่อไปได้ ยกตัวอย่างกรณีการเรียนการสอนผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยการจัดให้มีห้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ รองรับการเรียนแบบระยะไกล เช่น โปรแกรม Zoom Cloud meetings, โปรแกรม Microsoft Teams และ โปรแกรม Google…

ห้องสมุดสถาบันวิจัยโภชนาการ ปิดจุดอ่อนด้วยบริการออนไลน์ครบวงจร

ห้องสมุดสถาบันวิจัยโภชนาการ ปิดจุดอ่อนด้วยบริการออนไลน์ครบวงจร

          ก่อนอื่นขอแนะนำให้รู้จัก “ห้องสมุดเนวิน เอส สกริมชอว์ สถาบันโภชนาการ” กันสักเล็กน้อย ห้องสมุดแห่งนี้บางท่านอาจคุ้นเคยด้วยชื่อ “ห้องสมุดสถาบันวิจัยโภชนาการ” หรือ “ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ” กันมาบ้าง ในที่นี้จะขอเรียกด้วยชื่อสั้นๆ ว่า “ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ” นะคะ           ห้องสมุดแห่งนี้เป็น 1 ในห้องสมุดสำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด สังกัดหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อกำเนิดเมื่อ พ.ศ. 2526 ตั้งอยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ชั้น 2 ของอาคารสถาบันโภชนาการ           หากจะไม่กล่าวถึงภูมิทัศน์ของห้องสมุดเลย คงเหมือนกับอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะมากมายแต่ยังขาดรสชาติบางอย่างไป การออกแบบพื้นที่ใช้สอยของห้องสมุดนั้นเน้นความโปร่ง โล่ง สวยงาม และทันสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายดั้งเดิมด้วยข้าวของเครื่องใช้ จำพวกตู้และชั้นหนังสือรุ่นเก่า บรรยากาศภายในห้องสมุดนอกจากจะมีความสะอาดและสวยงามแล้ว ยังคงไว้ด้วยความเงียบสงบ…

นิยายวาย เพิ่มจุดขายให้ห้องสมุด

นิยายวาย เพิ่มจุดขายให้ห้องสมุด

          คุณเคยรู้สึกมั้ยคะ ว่าสถิติการใช้หนังสือในห้องสมุดของคุณลดฮวบ ทั้งการยืมออกนอกห้องสมุดและการใช้อ่านภายในห้องสมุด นั่นอาจมาจากปัจจัยหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการหันไปให้ความสนใจทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ จำพวกหนังสือ วารสาร บทความอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น หรือเป็นเพราะหนังสือที่มีในห้องสมุดของคุณ แม้มีอยู่มากมายก็จริง แต่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ หรือจะด้วยทิศทางความสนใจของผู้ใช้บริการเปลี่ยนไปจนหนังสือในห้องสมุดไม่ตอบโจทย์พวกเขา           วันนี้ จะมาแนะนำหนังสืออีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสามารถเพิ่มจุดขายให้ห้องสมุดได้ค่อนข้างมากทีเดียวค่ะ นั่นคือ หนังสือในกลุ่มที่เราเรียกกันว่า ‘นิยายวาย’ หรือ ‘Yaoi’ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน ทั้งรูปแบบของนวนิยายที่เป็นตัวเล่ม รวมถึงละครโทรทัศน์ที่เรียกกันด้วยศัพท์วัยรุ่นยุคนี้ว่า ซีรีส์           นวนิยายประเภทนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักในอีกรูปแบบหนึ่ง ความรักที่ไม่มีคำว่าเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่มีรูปแบบชัดเจน ตายตัว ในเรื่องเราจะเรียกตัวละครนำฝ่ายชายว่า “พระเอก” เรียกตัวละครนำที่เป็นผู้ชายแต่แสดงออกว่าเป็นฝ่ายรับความรักเหมือนฝ่ายหญิงในนวนิยายทั่วไปว่า “นายเอก”           เท่าที่สังเกตดูจากการให้บริการ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษาหญิง จะให้ความสนใจกับนิยายวายมากเป็นพิเศษ การจัดหานิยายวายส่วนใหญ่จะมาจากการ…

แหล่งชุมนุมความคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้
และห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงสังคม

                                                                                            

The KOMMON มีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ไปวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก