TK Park website
TK Park website

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “TK Park” ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่ TK Park ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TK Park และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ ๒๕๖๒ จึงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

การเคารพสิทธิและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

TK Park มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ TK Park จะกระทำโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของ TK Park เท่านั้น

ทั้งนี้ TK Park จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอม ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของ TK Park ท่านสามารถเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ TK Park หรือไม่ก็ได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ TK Park อาจมีบางบริการที่ TK Park ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. เมื่อท่านสมัครสมาชิกทุกประเภท ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของ TK Park ทุกช่องทาง TK Park ขอทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการสมัครสมาชิกดังต่อไปนี้ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน(Username) รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งาน (Password) ที่อยู่ เพศสภาพ

2. เมื่อท่านสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภท ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของ TK Park ทุกช่องทาง TK Park ขอทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
3. เมื่อท่านติดต่อสอบถามข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของ TK Park ทุกช่องทาง TK Park ขอทราบข้อมูลที่จำเป็นดังต่อไปนี้ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
4. เมื่อท่านต้องการดาวน์โหลดข้อมูลและองค์ความรู้ ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของ TK Park ทุกช่องทาง TK Park ขอทราบข้อมูลที่จำเป็นดังต่อไปนี้ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ เพศสภาพ วัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งาน
5. เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Newsletter) ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) TK Park ขอทราบข้อมูลที่จำเป็นดังต่อไปนี้ ชื่อบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ TK Park ได้จัดเก็บ จะไม่ถูกนำไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ TK Park ระบุไว้  โดยทาง TK Park เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลของสมาชิกและรับสิทธิการเข้าใช้บริการของ TK Park
 2. เพื่อใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทกับ TK Park
 3. เพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้บริการ
 4. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงและเข้าใจวิธีที่ผู้ใช้ใช้บริการของ TK Park
  (1) ตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งขอให้ TK Park ดำเนินการ หรือเพื่อตอบคำถามต่างๆ ที่ส่งถึง TK Park
  (2) ตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งการรับข้อมูลข่าวสารทาง e-mail , SMS , หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ด้านการสื่อสารทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจาก TK Park
  (3) สำหรับแจ้งการจอง ส่งคำยืนยันการเข้าร่วม การแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการต่างๆ
  (4) ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ของ TK Park
 5. เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ TK Park และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน  TK Park จึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
  (1) หมายเลขไอพี (IP Address)
  (2) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)
  (3) การระบุตำแหน่ง (Location)

  นอกจากนี้ TK Park ยังได้ใช้บริการของหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดเก็บบันทึกการใช้งานและเข้าออกระบบตามที่กฎหมายกำหนดด้วย สำหรับกรณีที่ TK Park ใช้บริการหน่วยงานภายนอกในการให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น

 6. TK Park จะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
  (1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
  (2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างจำกัด

1. TK Park จะใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านและจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานเท่านั้น

2. TK Park จะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานมิให้เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่
(1) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
(2) ได้รับความยินยอมจากท่าน
(3) เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการอื่น
(4) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
(5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ

3. ในบางกรณี TK Park อาจให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ TK Park ทั้งนี้ TK Park จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล

1. TK Park ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ TK Park

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ TK Park ได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ TK Park เท่านั้น และ TK Park จะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การมีส่วนร่วมและสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง ท่านสามารถมีคำร้องขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ TK Park กำหนด เมื่อ TK Park ได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว TK Park จะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาอันสมควร

2. หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้ง TK Park เพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในการนี้ TK Park จะจัดทำบันทึกคำคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย

3. ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ และสถานที่ทำการของ TK Park  นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้
(1) ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน
(2) ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์
(3) ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
(4) ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
(5) ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ

4. อย่างไรก็ตาม TK Park อาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีก

นโยบายการใช้คุกกี้

คุกกี้เป็นข้อความหรือไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมส่งไปยังบราวเซอร์ของท่านและมีการเก็บไว้ที่เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของท่าน

เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ TK Park มีการใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของ TK Park ให้ท่านได้รับการบริการที่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเข้าใช้งาน

เมื่อเข้าใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ TK Park ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อ ยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ โดยสามารถเข้าไปตั้งค่าที่เมนู “ความช่วยเหลือ” ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ได้  โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อการใช้งานบางบริการของ TK Park ได้

การติดต่อกับ TK Park

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ TK Park ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ TK Park ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ TK Park ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 264 5963-5
เบอร์แฟกซ์: +66 2 264 5966
อีเมล : digitaltk@tkpark.or.th

* วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 มีนาคม 2563

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist