TK Park website
TK Park website

เสรีนิยมใหม่ไม่ถูกใจสิ่งนี้! ‘Green School’ โรงเรียนแนวใหม่ผลิตนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม

          กลางทุ่งนาป่าเขาในเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย มีอาคารไม้ไผ่มุงหลังคาด้วยหญ้าหลายหลังซุกซ่อนอยู่ มันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนที่มีแนวคิดกรีนที่สุดในโลก ซึ่งน้อมนำให้เด็กๆ ใกล้ชิดและหวงแหนธรรมชาติ พร้อมก้าวออกไปเป็นเยาวชนนักกิจกรรม นวัตกร และผู้ประกอบการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้นำพาการเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืน           โรงเรียนแห่งนี้สนับสนุนให้เด็กๆ ‘มือเปื้อนดิน เท้าเปื้อนโคลน’ ได้ลองผิดลองถูก เรียนรู้จากความผิดพลาด จนกระทั่งกลายเป็นนวัตกรรมหรือทางออกใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา ทั้งระดับชุมชนและระดับโลก ...

ห้องสมุดประชาชนไถหนาน ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ให้เมืองเติบโต

          เมืองไถหนานเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่ช่วงการค้าขายทางทะเลของชาวยุโรป ในศตวรรษที่ 17 ผ่านช่วงการปกครองของราชวงศ์ชิง และการตั้งถิ่นฐานของญี่ปุ่นในช่วงต้นทศวรรษ 1900 ทำให้มีมิติของวัฒนธรรม ผู้คน และประเพณีที่หลอมรวมกันอย่างหลากหลาย ปัจจุบันเมืองไถหนานกำลังพัฒนาเป็นเมืองศูนย์กลางในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยมีห้องสมุดประชาชนไถหนาน ซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นหมุดหมายสำคัญ           ห้องสมุดประชาชนเมืองไถหนาน สาขาหลัก (Tainan Public Library) ...

คุยคุ้ยความคิด Cloud-floor ออกแบบพื้นที่สาธารณะให้น่าเล่น

          คนไทยในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ มักนัดพบกันหรือใช้เวลาในวันหยุดที่ห้างสรรพสินค้า เหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดพื้นที่สาธารณะ ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือทำกิจกรรมร่วมกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พื้นที่เหล่านี้อาจมีทั้งสวนสาธารณะ แหล่งเรียนรู้หรือพื้นที่ทางวัฒนธรรมในอาคารและกลางแจ้ง รวมทั้งพื้นที่สำหรับการเล่นและการออกกำลังกาย           สำหรับกลุ่มเด็กๆ แล้ว พวกเขาต้องการพื้นที่สาธารณะไว้เพื่อการวิ่งเล่น ป่ายปีน ออกกำลังกาย หรือเจอเพื่อน ซึ่งไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ความสนุกเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พวกเขาได้เติบโตตามพัฒนาการที่สมวัย กระตุ้นใยประสาทในสมองให้แตกกิ่งก้านสาขา มีสุขภาวะทางร่างกาย ...

โกลด์โคสต์ เมืองความรู้และสุขภาพ คุณภาพเมือง เพิ่มคุณภาพคน

          ‘เมืองความรู้’ คือเมืองที่พัฒนาบนฐานความรู้ (knowledge based urban development) ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงความรู้ของพลเมือง มีความสามารถในการเพิ่มมูลค่าและดึงดูดการลงทุนในธุรกิจความรู้ ให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัย พลเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่เข้าถึงได้ ซึ่งจำเป็นต้องมี ‘พื้นที่’ สำหรับพบปะ สอบถาม และแลกเปลี่ยนความรู้ มีความร่วมมือทางสังคม เศรษฐกิจ ...

ห้องสมุดยังมีชีวิต พิพิธภัณฑ์ยังไม่ตาย? : ความท้าทายของแหล่งเรียนรู้ยุคโควิด-19

          หลายปีที่ผ่านมา เป็นที่ชัดเจนว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนยุคใหม่ กำลังเคลื่อนไปสู่แนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) มากขึ้น คือการเรียนรู้แบบต่อหน้าในสถานที่จริง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์และสื่อสารสนเทศสมัยใหม่ เป็นเหตุให้พื้นที่หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ต้องเร่งปรับตัวตามให้ทัน           ในต่างประเทศ เราเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นมาสักระยะแล้ว ทั้งการปรับตัวของห้องสมุดที่มุ่งสู่การเป็นพื้นที่สาธารณะ เอื้อให้ผู้คนได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์และใช้ชีวิตร่วมกันมากขึ้น พร้อมให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของผู้คน เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการนำเสนอเนื้อหาและสร้างประสบการณ์แปลกใหม่แก่ผู้เข้าชม           ...

ชะตากรรมนักเรียนไทยยุคโควิด : หนึ่งปีที่สูญหาย บาดแผลที่มองไม่เห็นจากการเรียนออนไลน์

          อย่างน้อย 43,000 คน คือจำนวนนักเรียนไทยที่หลุดจากระบบการศึกษาในปี 2564 เกือบครึ่งหนึ่งเป็นนักเรียนชั้น ม.3 ต่อ ม.4 ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้นักเรียนหลุดออกนอกระบบหนีไม่พ้นปัจจัยทางเศรษฐกิจ           ประมาณ 1.9 ล้านคน คือจำนวนนักเรียนยากจนที่ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยแค่พันกว่าบาทต่อเดือน โควิด-19 ทำให้รายได้ของพวกเขาลดลงไปอีก และเด็กๆ กลุ่มนี้กำลังเสี่ยงจะหลุดจากระบบการศึกษา ...

เปลี่ยนโลกการเรียนรู้ของไทยให้ทันโลก

          เป็นเวลา 20 ปีแล้วที่โลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 นับเป็นห้วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากมาย เกิดนวัตกรรมจำนวนมากที่ผู้คนในศตวรรษก่อนเพียงแค่ได้จินตนาการ ในขณะที่หลายสิ่งซึ่งเคยดำรงอยู่มายาวนานกลับสูญสิ้นสลายหายไป           แน่นอนว่าโลกของเรานั้นไม่เหมือนเดิม เราต่างก็มีชีวิตอยู่ในโลกที่แวดล้อมไปด้วยความเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีคนเรียกสั้นๆ ว่า VUCA คือ ผันผวน (Volatile) ไม่แน่นอน (Uncertain) ซับซ้อน ...

แพลตฟอร์มออนไลน์ ภูมิทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้

          แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ (Online Learning Platform) คือ ระบบบริการออนไลน์ที่เอื้อให้ผู้เรียน ผู้สอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล เครื่องมือ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้การเรียนรู้มิได้จำกัดอยู่ในระบบห้องเรียนแบบเดิมๆ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการและพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)           ...

ห้องสมุดยุคใหม่ พื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

          นับตั้งแต่ย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2544 - 2563) ห้องสมุดในหลายประเทศต่างล้มหายตายจากไปนับพันแห่ง เฉพาะในอังกฤษประเทศเดียวมีห้องสมุดปิดตัวไปเกือบ 800 แห่งในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2553 - 2562) แต่ในห้วงเวลาเดียวกันนี้ก็ได้ให้กำเนิดห้องสมุดยุคใหม่ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ที่มีแนวคิดแหวกแนว รูปลักษณ์และการออกแบบเพื่อใช้งานหลากหลาย ...

กลยุทธ์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลลัพธ์และความสำเร็จของ 5 ประเทศชั้นนำด้านการศึกษา

          การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้า เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้พลเมืองมีศักยภาพในการทำงานและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข           แน่นอนว่าแต่ละประเทศ ย่อมมีแผนพัฒนาระบบการศึกษาที่แตกต่างกันไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทว่าหลายชาติที่ประสบความสำเร็จ มีปัจจัยหนึ่งที่เหมือนกันคือการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติอย่างชัดเจน พร้อมด้วยวิสัยทัศน์ที่มองไปยังอนาคต จนกระทั่งกลายเป็นแผนแม่บทให้หน่วยงานต่างๆ นำไปปฏิบัติอย่างมีทิศทาง ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นทั้งในแคนาดา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อิสราเอล และเอสโตเนีย ซึ่งล้วนแต่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับสูง และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ...

‘Agora’ โรงเรียนนอกกะลา การศึกษานอกกรอบ สอนให้ ‘เรียนรู้วิธีการเรียนรู้’

          ตามธรรมชาติแล้ว มนุษย์ 100 คน ย่อมต้องมีตัวตนและความต้องการที่แตกต่างกันออกไป 100 แบบ ทว่าระบบการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้สร้างข้อจำกัดให้ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนหลักสูตรเดียวกัน ด้วยกระบวนการเดียวกัน และวัดผลด้วยวิธีเดียวกัน ซึ่งลดทอนคุณค่าของโรงเรียนให้เป็นเพียงโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้ามาตรฐานเดียวกันสู่สังคม           อย่างไรก็ดี แนวโน้มของระบบการศึกษายุคใหม่ เริ่มคำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความสนใจเฉพาะของแต่ละบุคคลมากขึ้น มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่น กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เปิดกว้างต่อความแตกต่างหลากหลาย ...

เสรีนิยมใหม่ไม่ถูกใจสิ่งนี้! ‘Green School’ โรงเรียนแนวใหม่ผลิตนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม

          กลางทุ่งนาป่าเขาในเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย มีอาคารไม้ไผ่มุงหลังคาด้วยหญ้าหลายหลังซุกซ่อนอยู่ มันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนที่มีแนวคิดกรีนที่สุดในโลก...

Read more

ห้องสมุดประชาชนไถหนาน ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ให้เมืองเติบโต

          เมืองไถหนานเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่ช่วงการค้าขายทางทะเลของชาวยุโรป ในศตวรรษที่ 17...

Read more

คุยคุ้ยความคิด Cloud-floor ออกแบบพื้นที่สาธารณะให้น่าเล่น

          คนไทยในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ มักนัดพบกันหรือใช้เวลาในวันหยุดที่ห้างสรรพสินค้า เหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดพื้นที่สาธารณะ...

Read more

ห้องสมุดยังมีชีวิต พิพิธภัณฑ์ยังไม่ตาย? : ความท้าทายของแหล่งเรียนรู้ยุคโควิด-19

          หลายปีที่ผ่านมา เป็นที่ชัดเจนว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนยุคใหม่ กำลังเคลื่อนไปสู่แนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended...

Read more

ชะตากรรมนักเรียนไทยยุคโควิด : หนึ่งปีที่สูญหาย บาดแผลที่มองไม่เห็นจากการเรียนออนไลน์

          อย่างน้อย 43,000 คน คือจำนวนนักเรียนไทยที่หลุดจากระบบการศึกษาในปี...

Read more

VIDEO

The KOMMON มีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ไปวิเคราะห์และนำไปสู่การปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก